پرسنل لابراتوار امین

 

آقای م. دلنوا

 

عضو هیات مدیره، مشاور

دندانپزشک و تکنیسین پروتزهای دندانی

آقای م.ر. بختیاری

 

عضو هیات مدیره، مشاور

تکنیسین پروتزهای دندانی

آقای ف. برارپور

 

عضو هیات مدیره، مشاور

دندانپزشک و تکنیسین پروتزهای دندانی

آقای ب. باقرزاده

 

عضو هیات مدیره، مدیر (فنی و پرسنلی)

تکنیسین پروتزهای ثابت و ایمپلنت

آقای ح. صداقت

 

پرسنل فنی

تکنیسین پروتزهای ثابت - وکس آپ و فریم

آقای ح. رضائی

 

پرسنل فنی

تکنیسین پروتزهای متحرک

آقای م. عسکری

 

پرسنل فنی

تکنیسین پروتزهای ثابت - فریم

خانم ز. رجبی

 

پرسنل فنی

تکنیسین پروتزهای دندانی ثابت - پرسلن

آقای ع. نعمتی

 

پرسنل عمومی

تکنیسین

خانم ز. علیزاده

 

پرسنل عمومی

منشی

آقای م. خسروجهان

 

پرسنل عمومی

ویزیتور

آقای م. زکی

 

پرسنل عمومی

ویزیتور

آقای ع. یحیی سلطانی

 

پرسنل عمومی

ویزیتور

فرزاد برارپور  
 

پرسنل عمومی

اداری مالی

              [Home] [لابراتوار دندانسازی امین]