خدمات پروتزهای ثابت ما شامل دامنه وسیعی از پروتزهای دندانی بشرح زیر است:

مزایای عمده

معرفی کارها

این بخش در دست ساخت می باشد

PFM

...

پروتزهای همرنگ پرسلن
...
پروتزهای همرنگ کامپوزیتی
...
ایمپلنتهای دندانی
...

قیمتها

بهای واحد / ریال

نوع پروتز

140,000

PFM (با فلز Non-precious)

70,000

پست  (با فلز Non-precious)

500,000 ایمپلنت
350,000 لامینیت
400,000 ژاکت کراون
300,000 اینلی پرسلن
500,000 FRC
300,000 اینلی کامپوزیتی
400,000 کامپوزیت ونیر کراون
350,000 Composite Laminate
450,000 (Composite fused to metal)CFM
1٬000٬000 IPS Empress
280,000  post-ball
350,000 * Rhein attachments

* بابت هر جفت، بدون هزینه پروتز

[Home] [لابراتوار دندانسازی امین]